ವರ್ಕಾಡಿ ನವ್ಯಾ ದೇವ್‍ಮಂದಿರಾಚೆಂ ಯೋಜನ್

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಸಮರ್ಪಣ್

ಏ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಕಾಳ್ಜಾ, ತುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್. ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ಸರ್ಪಡ್ತಾಂವ್. ತುಕಾ ವಂದಿತಾಂವ್, ವಾಖಣ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತುಜಿ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯ್ತಾಂವ್. ತುವೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಆಮಿ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ತುವೆಂ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂಯ್. ಬೆಸಾಂವಾಂ ಆನಿ ಕುರ್ಪಾ ವೊತ್ಲ್ಯಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಆಮಿ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್.
‘ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂ; ಏಕ್ ದೆವಾಳ್ ಉಬಾರುಂ’, ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಮೊಯ್ಜೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂಯ್. ‘ಆತ್ಮಿಕ್ ದೆವಾಳ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಿವೆ ಫಾತರ್ ತುಮಿ ಜಾಯಾ; ದೆವಾಕ್ ಮಾಂದ್ತ್ತಾ ತಸಲಿಂ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾಂ ಭೆಟಯಾ’, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರು ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಆಮಿ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್.
ತುಜ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ದೇವ್‍ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್; ತುಜೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್; ಆನಿ ತುಜಿ ಕುರ್ಪಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುವೆಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಆಮಿ ಆರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್. ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ದೆವಾಳ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ್. ವೆವಸ್ತಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಪೆÇಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚಿ ಜಾ ತುಂ ಬುನ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಘಟಾಯ್. ಜಾ ತುಂ ಶಿಲ್ಪಿ ಆನಿ ಭಾಂದ್ಪಿ.
ಆಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವರ್ಕಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಮ್ ತುಕಾ ಸಮರ್ಪಿತಾಂವ್. ನವ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಯೋಜನ್ ತುಜೆ ಹಾತಿಂ ಒಪ್ಸಿತಾಂವ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾನಿಂ ಪಾಸತ್ ಆರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತುಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾ. ತುಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾ. ತುಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾ. ತುಕಾ ಜಾಂವ್ ಮಹಿಮಾ, ಆತಾಂ ಆನಿ ಸದಾಂ ಸರ್ವದಾಂ, ಆಮೆನ್.

(ಎಕೆಕ್ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ’, ‘ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ’ ಆನಿ ‘ಮಹಿಮಾ ಬಾಪಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.)

© www.vorkadychurch.com All rights reserved
Developed By:Prakash Lobo

Facebook

Twitter

Google+

Youtube