Devotion to Our Lady of Velankanni

The people of Vorkady and neighborhood have a special devotion to our Lady of Velankanni. A miraculous statue of O.L. of Velankanni was brought from Velankanni in February 1991 under the leadership of Fr Lawrence Martis, the parish priest and the initiative of the Vorkady parishioners. It was brought in procession to the specially designed grotto and was installed in that during a solemn festival of Our Lady of Velankanni. Since then every Saturday evenings the devotees of O.L. of Velankanni participate in the Eucharist and take part in the novena. With the completion of 25 years of Novena to Our Lady of Velankanni there was novena jubilee in Vorkady on 26th of February 2017.

Most Rev. Dr Aloysius Paul D’Souza, the bishop of Mangalore presided over the Eucharistic celebration and led the Novena to Our Lady of Velankanni on this day. Jubilee procession was held before Mass. The Bishop was honoured by the parishioners of Vorkady on the occasion of Bishop’s triple jubilee of episcopacy, life and priesthood. More than 3000 devotees participated in the celebrations.

ವೆಲಂಕಣಿಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಮಾಯೆಕ್ ನೊವೆನ್

ಏ ಭೋವ್ ನಿತಳ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ! ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾನ್ ಜೆಜುಚಿ ಭೋವ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಸಣ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ದೇವ್ ಪುತಾಕ್ ತುಂ ಗರ್ಭಿಂ ಸಂಭವ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ಆನಿ ತುಜೆ ನಿರ್ಮಳ್ ಕುಶಿಂತ್ ನೋವ್ ಮಹಿನೆ ತುಕಾ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೆ ವೆಳಿಂ ತುಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವತ್ರ್ಯಾ ಆನಂದಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯೆ ಉರ್ಬೆನ್ ತೊಚ್ ಆನಂದ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತೊ ಚಡ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಭೋವ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂ.

ಏ ದುಖೆಸ್ತಾಂಚೆ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಳಿ ಮಾಯೆ, ತುಜ್ಯಾ ಆನಂದಾಚೊ ಭಕ್ತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತುವೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಯ್ ತೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಆಧಾರ್, ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಗರ್ಜೆಂತ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಠಯ್. ದೇವ್ ಪುತಾಚೆ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊನ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಹೊಂದುನ್ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ತಾಂ. ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಗರ್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸತ್ ವಿನತಿ ಕರ್. ದೆವಾಚಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್ಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಶೆ ಕರ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳಶೆ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ನೊವೆನಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪರಾತುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

(ಹಾಂಗಾ ತುಜ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಉಚಾರ್)

ತುಜ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೊವೆನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಚಿ ವರ್ತಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉಚಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ತುಜೊ ದೈವಿಕ್ ಪೂತ್ ತುಜೆ ಕುಶಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಖತಾವಿಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪೆಟಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾ ವತ್ರ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಆನಿ ಅನಂದಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭೆಟಯ್ತಾಂ.

(ಹಾಂಗಾಂ 9 ಪಾವ್ಟಿಂ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ)

ಏ ದೆವಾಚೆ ಮಾಯೆ, ಘೆ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಣಾಮ್. ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಭೊಡ್ವ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವತ್ರ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿನ್ "ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರ್ಲಲೆ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಣಾಮಾಕ್ ಮೆಳೊವ್ನ್, ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಆನಂದಾಚ್ಯಾ ಕುರೊವಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಮೊತಿಯಾಂ ತೆ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ.

ಏ ದುಖೆಸ್ತಾಂಚೆ ಭುಜವಣೆ, ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾತಾನಾ ತುಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವತ್ರ್ಯಾ ಅನಂದಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ನ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಕಾಳಿಜ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪೆಟಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಪರಾತುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಆಮೆನ್.

© www.vorkadychurch.com All rights reserved
Developed By:Prakash Lobo

Facebook

Twitter

Google+

Youtube